Politika společnosti

Co sledujeme a jaké jsou naše cíle ...

1. Prosperita

Veškeré činnosti společnosti směřují k dosažení dlouhodobé prosperity.
Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.
Výrobky budou zhotovovány v souladu s příslušnými specifikacemi, právními předpisy a při nákladech dovolujících tvorbu zisku.

2. Zainteresované strany (majitelé, zákazníci, pracovníci, dodavatelé, společnost)

Pochopení potřeb a očekávání zainteresovaných stran je předpokladem úspěchu při jejich plnění.
Veškeré činnosti směřujeme k uspokojení potřeb a očekávání zainteresovaných stran.
Cílem je dodávat zákazníkům lepší výrobky a služby než naši konkurenti.

3. Právo

Naším společným cílem je při všech činnostech zvažovat a plnit platné právní požadavky a to nejen v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

4. Systém řízení

Systém managementu certifikovaný dle standardů příslušných oblastí (QMS, EMS a SMBOZP) bude neustále rozvíjen a zefektivňován.

5. Jakost / kvalita

Cílem je dosažení nulového výskytu chyb ve všech činnostech společnosti.
Nekvalitní výrobky nesmějí být v žádném případě dále předávány. Příčina závady musí být analyzována a natrvalo odstraněna.

6. Dodavatelé

Včasné zapojení dodavatelů do nových projektů a jejich řízení je předpokladem splnění požadavků na dodávané produkty.

7. Životní a pracovní prostředí

Výrobky a naše služby musí nést záruku toho, že jsme šetrní k prostředí, ve kterém podnikáme.
Používání zavedených postupů, efektivnější využívání vstupních materiálů a energií nám pomůže snížit zatížení životního prostředí a BOZP znečišťujícími látkami a odpady.
Již ve fázi návrhu vývoje procesu jsou posuzovány vlivy na životní prostředí a BOZP.
Předvídáním a vhodnou přípravou omezíme dopady možných rizik (mimořádných situací) a to zejména v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.
Pracovní prostředí musí přispívat k maximální výkonnosti pracovníků při zajištění odpovídající bezpečnosti práce a zdraví.
Oboustranné externí informace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomohou společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí, bezpečnosti práce a image společnosti.

8. Pracovníci

Každý pracovník naší organizace zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně, včas a uplatňuje při tom všechna opatření pro zlepšení kvality, snižování dopadů na životní prostředí a pro dodržování zásad bezpečné práce.
Rozvíjíme osobní vztah každého našeho pracovníka ke společnosti a jejim tradicím.
Spokojení a kladně motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem pro vynikající výrobky a služby.
Pravidelným školením a informováním všech pracovníků naší společnosti o vztahu k jakosti, životnímu prostředí a bezpečnosti práce budeme utužovat povědomí pracovníků v těchto oblastech.

9. Zlepšování

Důsledné a pravidelné měření výsledků procesů nám odhaluje prostor pro další zlepšování.
Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a výrobků, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků chceme dosáhnout toho, aby:
- se vracel spokojený zákazník a ne vadný výrobek,
- dopady na životní prostředí byly menší než jaká je představa zainteresovaných stran,
- výsledkem každodenních činností a minimalizací rizik bylo 0 pracovních úrazů
Zlepšování a preventivní opatření jsou lepší než následná nápravná opatření. Používáním nástrojů prevence se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb.
Část vytvořených finančních zdrojů bude vedení společnosti využívat v programech ochrany a zlepšování životního prostředí v okolí společnosti, bezpečnosti při práci a spokojenosti zainteresovaných stran.

Oblast platnosti

  • Výroba, montáž a prodej vysoce přesných kovových dílců pro automobilový průmysl.
  • Výroba a prodej strojních přípravků a nástrojů.

Copyright 2018 Telčská strojírenská, a.s.